长太息以掩涕兮_范文大全

长太息以掩涕兮

【范文精选】长太息以掩涕兮

【范文大全】长太息以掩涕兮

【专家解析】长太息以掩涕兮

【优秀范文】长太息以掩涕兮

范文一:长太息以掩涕兮 投稿:叶雰雱

长太息以掩涕兮(zhǎngtàixīyǐyǎntìxī),哀民生之多艰(āimínshēngzhīduōjiān);

余虽好修姱以靰羁兮(yúsuīhǎoxiūkuāyǐwùjīxī),謇朝谇而夕替(jiǎncháosuìãrxītì);

既替余以蕙纕兮(jìtìyúyǐhuìxiāngxī),又申之以揽芷(yîushēnzhīyǐlǎnzhǐ);

亦余心之所善兮(yìyúxīnzhīsuǒshànxī),虽九死其尤未悔(suījiǔsǐqíyïuwâihuǐ);

众女疾余之蛾眉兮(zhîngnǚjíyúzhīãmãixī),谣诼谓余以善淫(yáozhuïwâiyúyǐshànyín);

固时俗之工巧兮(gùshísúzhīgōngqiǎoxī),俪规矩而改错(lìguījuãrgǎicuî);

背绳墨以追曲兮(bâishãngmîyǐzhuīqǔxī),竞周容以为度(jìngzhōurïngyǐwãidù);

忳郁邑余挓傺兮(dùnyùyìyúzhāchìxī),吾独穷困乎此时也(wúdúqiïngkùnhūcǐshíyě);

宁溘死以流亡兮(níngkâsǐyǐliúwángxī),余不忍为此态(yúbùrěnwâicǐtài);

鸷鸟之不群兮(zhìniǎozhībúqúnxī),自前世而固然(zìqiánshìãrgùrán);

何方圜之能周兮(hãfānghuánzhīnãngzhōuxī),夫孰异道而相安(fūshúyìdàoãrxiāngān);

屈心而抑志兮(qūxīnãryìzhìxī),忍尤而攘诟(rěnyïuãrrǎnggîu); 伏清白以死直兮(fúqīngbáiyǐsǐzhíxī),固前圣之所厚(gùqiánshângzhīsuǒhîu)。

悔相道之不察兮(huǐxiāngdàozhībúcháxī),延伫乎吾将反(yánzhùhūwújiāngfǎn);

回朕车以复路兮(huízhânchēyǐfùlùxī),及行迷之未远(jíhángmízhīwâiyuǎn);

步余马于兰皋兮(bùyúmǎyúlángāoxī),驰椒丘且焉止息(chíjiāoqiūqiěyānzhǐxī);

进不入以离尤兮(jìnbúrùyǐlíyïuxī),退将复修吾初服(tuìjiāngfùxiūwúchūfú);

制芰荷以为衣兮(zhìjìhãyǐwãiyīxī),集芙蓉以为裳(jífúrïngyǐwãishang);

不吾知其亦已兮(búwúzhīqíyìyǐxī),苟余情其信芳(gǒuyúqíngqíxìnfāng);

高余冠之岌岌兮(gāoyúguànzhījíjíxī),长余佩之陆离(zhǎngyúpâizhīlùlí);

芳与泽其杂糅兮(fāngyǔzãqízárïuxī),唯昭质其犹未亏(wãizhāozhìqíyïuwâikuī);

忽反顾以游目兮(hūfǎngùyǐyoumùxī),将往观乎四荒(jiāngwǎngguānhūsìhuāng);

佩缤纷其繁饰兮(pâibīnfēnqífánshìxī),芳菲菲其弥章(fāngfēif

ēiqímízhāng);

民生各有所乐兮(mínshēnggâyǒusuǒlâxī),余独好修以为常(yúdúhǎoxiūyǐwãicháng);

虽体解吾犹未变兮(suītǐjiěwúyïuwâibiànxī),岂余心之可惩(qǐyúxīnzhīkěchãng)?

范文二:长太息以掩涕兮 投稿:钱赠赡

艾叶风摇,粽叶飘香。

端午,这是一个走了两千多年的节日。

这是祭奠一个伟大诗人的节日。

看哪,我们的诗人正向我们走来。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

余虽好修姱以鞿[6]羁兮,謇朝谇而夕替;

既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃;

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮;

吾令羲和弭节兮,望崦嵫而匆迫;

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索;

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

端午

一个记载时间的名词

你锁定华人的记忆

把远古的风俗

把火与生的理想

交给一个个昼与夜的期盼

它燃烧着

代代不息的龙子龙孙的热情

看吧,

西风古语的大海边

陈天华用屈原式的一跳,纵身入海。

生命的热度,只是为了撞一下那警示的钟。

历史的拐弯处,站满了热血的无数学子。

他们,都是巨人的传人。

他们去国伤感,远离故乡。

他们或洋务,或外交,或收复失地,或向封建帝制投掷血剑。 剥开粽叶,翻开了一段伤怀的历史。

我仿佛看到汨罗江边垂泪的诗人。

汨罗江深深,是诗人对故国的眷恋,

汨罗江滔滔,是诗人报国的激情。

汨罗江的流水啊,他淹没的诗人伟大的躯体。

时间的流水却洗涤了诗人伟大的思想。

永恒的离骚的音韵,谱写的诗人伟大圣洁的灵魂。

时间的流水却洗涤了诗人伟大的思想。

永恒的离骚的音韵,谱写的诗人伟大圣洁的灵魂。

剥开粽叶,翻开了一段伤怀的历史。

我仿佛看到汨罗江边垂泪的民众。

汨罗江粽子飞扬,是对诗人人格的敬仰。

汨罗江的流水啊,它是淹没了诗人粽子和历史。

时间的流水去诉说一段动人的故事。

永恒的节日的端午,谱写了祖国灿烂的文化和民族的气节。 时间的流水去诉说一段动人的故事。

永恒的节日的端午,谱写了祖国灿烂的文化和民族的气节。

范文三:离骚(长太息以掩涕兮 投稿:金湥湦

教学目标

知识目标

1、了解《离骚》是《诗经》以后的一次诗体大解放,是“楚辞”体的代表作品。

2、通过学习《离骚》,了解文学作品中常用的“移情法”。如屈原借诗中的的“香草”“美人” 表述自己的政治理想及情怀。

3、学会吟诵古诗词,注意节拍、重音。

4、了解以屈原作品为代表的积极浪漫主义和创作手法:丰富的想象,形象的描述。 能力目标

1、培养通过把握诗文形象,深入体会作者的思想感情的能力。

2、掌握文言实词、虚词,培养学生阅读古诗文的能力。

德育目标

通过学习《离骚》,理解诗人热爱祖国、忧国忧民的情怀,培养学生爱国忧民的思想感情,并学习诗人不与恶势力同流合污,执著追求理想的高尚节操。

教学重点

1、通过鉴赏《离骚》的优美诗句,学习屈原追求美政、忧国忧民的高尚品德。

2、品味、鉴赏诗歌的比兴艺术手法,艺术价值。

教学难点

1、引导学生对诗作中疑难的字、词及表达含蓄的句子的理解。

2、有感情、有节奏地诵读并背诵课文。

教学方法

1、运用讲读法、逐节诵读、讲讲背背,指点难字读音、难字词义。

2、运用讨论法,让学生理解诗中作者的爱国忧民感情及他为追求理想而九死未悔的精神。

3、通过比较阅读法,延展课堂内容,开阔学生的视野,充实对作品的理解。

教具准备

录音机

教学磁带

课时安排3课时

教学步骤

第一课时

教学要点

1、了解屈原的《离骚》及他的政治理想。

2、了解《离骚》在诗歌形式上的革新及“楚辞”体。

3、学习诗歌的1-7节,解决其中的疑难字、词,能够熟读并基本背诵下来。

教学过程

一、导语:

毛泽东在《沁园春雪》中感叹古代帝王们武功有余而文治不足。(“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”)我们知道,\

1、简介“楚辞”

“楚辞”这一名称最早见于西汉前期,上战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。它渊源于中国江淮流域楚地的歌谣,汲取民间文学特别是楚声歌曲的新形式,把《诗经》三百篇特别是“雅”、“颂”中的古板的四言方块诗改为参差不齐,长短不拘的骚体诗,建立一种诗歌的新体裁,标志着我国文学史的诗歌的新发展,是《诗经》以后的一次诗体大解放。主要作者有屈原、宋玉、景差、唐勒等人。主要的作品有屈原的《离骚》《九歌》《天问》,宋玉的《九辨》等。

2、屈原及《离骚》屈原,名平,字原。战国时期楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者,上个世纪中,曾被推举为世界文化名人。我国历史上第一个伟大诗人屈原,生活在时代大动荡,社会大变革的战国中期。当时,新兴地主阶级与奴隶主贵族集团的残余势力,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。据《史记屈原列传》记载,屈原“博闻强志,明于治乱,娴于辞令,入则与王图义国事,以出号令;出则接遇宾客,应付诸侯。王甚任之。”还曾“使屈原造为宪令”。屈原力主革新政治,举贤授能,除残去秽,励精图治。这就突破了贵族阶级的局限,而适应了新兴阶级的政治要求。楚国贵族集团中的顽固派不断打击和排挤屈原,使他一生为之奋斗呼号的政治理想不能得到实现。他就用诗歌倾吐自己的忧愁幽思、缠绵悱恻的情绪。《离骚》是屈原一生寻求爱国真理并为之奋斗不息的一个缩影, 是我国古典文学中最长的一首政治抒情诗,是“可与日月争光”的一篇浪漫主义杰作,是诗人的一篇主要代表作品,也是“楚辞”体的重要代表作品,人们往往以此来统称屈原的全部诗作,它在我国文学史是具有极其重要的地位。人们常将“风”“骚”并称,用“风”来概括《诗经》,用“骚”来概括《楚辞》。《离骚》的主题表现了诗人为实现祖国富强的崇高目标所作的热烈追求和不屈的斗争。“离”——忧愁,“离骚”即作者遭遇忧愁而写成的诗句。全诗373句是屈原的思想结晶,是他政治失败后用血和泪写成的一篇扣人心弦的抒发忧国之思的作品,本课便是选于其中的20-32节。

三、诵读课文

1、放录音:第一遍,要求学生注意听准字音及句子的节奏。

第二遍,让学生轻声跟读。

第三遍,让学生大声朗读。

2、指名学生朗读,指正生字的读音及句子的节奏。

3、教师总结骚体诗的诵读节奏:

骚体诗一般是三四个节拍,随文切分。如

长/太息/以掩涕兮,哀/民生/之多艰。余/虽/好修姱/以鞿羁兮,謇/朝谇/而夕替。

4、请同学们集体读一遍课文,要读出语气。

四、整体把握课文

1、要求学生借助课下的注解,疏通课文的句子,注意生字、生词及常用字、词的特殊用法。

2、要求学生以四人为一小组,讨论课文内容,梳理课文思路。

明确:1-7节作者自述受屈遭贬的原因,表示不愿同流合污。

8-13节表现了作者追求美政,九死未悔的高尚节操,抒发忧国忧民,献身理想的爱国感情。

五、重、难点解决过程

学习1-7节

1、要求学生集体朗读这一部分。

2、提问:第一节中,诗人“太息”“掩涕”,为什么?这一节在文中起什么作用?

明确:诗人是因为“哀民生之多艰”,即同情人民生活艰难。这两句承上,形象地概括了诗人忧国忧民的博大情怀,给我们塑造了一位“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的诗人形

象。“余虽好修姱以羁鞿兮,謇朝谇夕替”两句启下。

3、提问:屈原一生“好修姱以鞿羁鞿兮”,却为什么“謇朝谇而夕替”?有哪三个原因? 明确:小人投机(“众女”“谣诼”);君王“不察”,自己不愿同流合污。

4、屈原怎么对待这种不公平的待遇?(用诗句回答)屈原是什么态度?表现了他什么样的 感情?

明确:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”“伏清白 以死直兮,固前世之所厚”。表现了屈原实施“美政”,振兴楚国的政治理想和爱国热情,以及修身洁行的高尚节操和嫉恶如仇的斗争精神,并对楚国的腐败政治和黑暗势力做了无情的 揭露和斥责。

六、小结:

第一部分自述受屈遭贬的政治原因,表示不愿同流合污。

范文四:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰; 投稿:邹氖気

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替;

既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;

众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫;

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错;

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也;

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态;

鸷鸟之不群兮,自前世而固然;

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安;

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟;

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反;

回朕车以复路兮,及行迷之未远;

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息;

进不入以离尤兮,退将复修吾初服;

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳;

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳;

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离;

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏;

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒;

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章;

民生各有所乐兮,余独好修以为常;

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

长太息以掩涕兮, 我揩着眼泪啊声声长叹, 哀民生之多艰。 可怜人生道路多么艰难。 余虽好修姱以鞿羁兮, 我虽爱好修洁严于责已, 謇朝谇而夕替。 早晨进谏晚上又丢官。 既替余以蕙纕兮, 他们攻击我佩戴惠草啊, 又申之以揽茝。 又指责我爱好采集茝兰。 亦余心之所善兮, 这是我心中追求的东西, 虽九死其犹未悔。 就是多次死亡也不后悔。 怨灵修之浩荡兮, 怨就怨楚王这样糊涂啊, 终不察夫民心。 他始终不体察我的心情。 众女嫉余之蛾眉兮, 那些庸人妒忌我的丰姿, 谣诼谓余以善淫。 造谣诬蔑说我妖艳好淫。 固时俗之工巧兮, 庸人本来善于投机取巧, 偭规矩而改错。 背弃规矩而又改变政策。 背绳墨以追曲兮, 违背是非标准追求邪曲, 竞周容以为度。 争着苟合取悦作为法则。 忳郁邑余侘傺兮, 忧愁烦闷啊我失意不安, 吾独穷困乎此时也。 现在孤独穷困多么艰难。 宁溘死以流亡兮, 宁可马上死去魂魄离散, 余不忍为此态也。 媚俗取巧啊我坚决不干。 鸷鸟之不群兮, 雄鹰不与那些燕雀同群, 自前世而固然。 原本自古以来就是这样。 何方圜之能周兮, 方与圆怎能够互相配合, 夫孰异道而相安? 志向不同何以彼此相安。 屈心而抑志兮, 宁愿委屈心志压抑情感, 忍尤而攘诟。暂时忍受罪过,等待将来除去耻辱. 伏清白以死直兮, 保持清白节操死于直道, 固前圣之所厚! 本来是古代圣贤所推崇的! 以上是第四部分:由于诗人的特立独行,立即引起世间庸人的馋毁,从而使诗人再一次遭遇挫折,诗人陷入孤独绝望的境地。但诗人依旧矢志不屈,甘愿“伏清白以死直”,也不愿意屈服认同世俗:“背绳墨以追曲”。 彷徨苦闷

悔相道之不察兮, 后悔当初不曾看清前途, 延伫乎吾将反。 迟疑了一阵我又将回头。 回朕车以复路兮, 调转我的车走回原路啊, 及行迷之未远。 趁着迷途未远赶快罢休。 步余马于兰皋兮, 赶着我的马车缓缓在兰草水边行走, 驰椒丘且焉止息。 跑上椒木小山暂且停留。 进不入以离尤兮, 既然进取不成反而获罪, 退将复修吾初服。 那就回去把我旧服重修。 制芰荷以为衣兮, 我要把菱叶裁剪成上衣, 集芙蓉以为裳。 我并用荷花把下裳织就。 不吾知其亦已兮, 没有人了解我也就罢了, 苟余情其信芳。 只要内心真正馥郁芳柔。 高余冠之岌岌兮, 把我的帽子加的高高的, 长余佩之陆离。 把我的佩带增得长悠悠。 芳与泽其杂糅兮, (因为)我的芳香和光泽杂糅在一起啊, 唯昭质其犹未亏。(所以) 只有纯洁品质不会腐朽。 忽反顾以游目兮, 我忽然回头啊纵目四望, 将往观乎四荒。 我要游观四面遥远地方。 佩缤纷其繁饰兮, 佩戴五彩缤纷华丽装饰, 芳菲菲其弥章。 散发着一阵阵浓郁清香。 民生各有所乐兮,人生各有各的乐趣啊, 余独好修以为常。我独爱美,并且习以为常。 虽体解吾犹未变兮,即使被肢解,我也不会改变啊, 岂余心之可惩。难道我的志向是可以挫败的吗? 以上是第五部分:遭遇苦难挫折,陷入孤独绝望境地的诗人内心深处进一步展开矛盾、彷徨、苦闷与追求理想,以及灵魂搏斗的过程,最终坚定自已的道德情操和政治理想。

范文五:《离骚》(长太息以掩涕兮……岂余心之可惩)练习 投稿:武以仦

一、《离骚》(长太息以掩涕兮……岂余心之可惩)(据人教社旧版分节)

(一)

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱(kuā)以革几(jī)羁(jī)兮,謇(jiǎn)朝(zhāo)谇(suì)而夕替。

既替余以蕙(huì) 纟襄 (xiāng)兮,又申之以揽茝(chǎi)。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼(zhuï)谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭(miǎn)规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳(tún)郁邑(yì)余侘(chà)傺(chì)兮,吾独穷困乎此时也。宁溘(kâ)死以流亡兮,余不忍为此态也!

鸷(zhì)鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜(yuán)之能周兮?夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟(gîu)。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

(二)

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。

步余马于兰皋(gāo)兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

制芰(jì)荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

高余冠之岌(jí)岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅(rïu)兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?

二、《离骚》(长太息以掩涕兮……岂余心之可惩)(用数字表示分节,便于诵读、默写)

(一)

①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱(kuā)以革几(jī)羁(jī)兮,謇(jiǎn)朝(zhāo)谇(suì)而夕替。

②既替余以蕙(huì) 纟襄 (xiāng)兮,又申之以揽茝(chǎi)。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 ③怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼(zhuó)谓余以善淫。

④固时俗之工巧兮,偭(miǎn)规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

⑤忳(tún)郁邑(yì)余侘(chà)傺(chì)兮,吾独穷困乎此时也。宁溘(kè)死以流亡兮,余不忍为此态也!

⑥鸷(zhì)鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜(yuán)之能周兮?夫孰异道而相安?

⑦屈心而抑志兮,忍尤而攘诟(gòu)。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

(二)

①悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。

②步余马于兰皋(gāo)兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

③制芰(jì)荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

④高余冠之岌(jí)岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅(róu)兮,唯昭质其犹未亏。 ⑤忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

⑥民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?

三 、《离骚》(长太息以掩涕兮……岂余心之可惩)(请写出加点词语的解释)

(一)

①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱(kuā)以革几(jī)羁(jī)兮,謇(jiǎn)朝(zh..............

āo)谇(suì)而夕替。 ..

②既替余以蕙(huì)纟襄 (xiāng)兮,又申之以揽茝(chǎi)。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 ..

③怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼(zhuó)谓余以善淫。 ......

④固时俗之工巧兮,偭(miǎn)规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。 .............

⑤忳(tún)郁邑(yì)余侘(chà)傺(chì)兮,吾独穷困乎此时也。宁溘(kè)死以流亡兮,余不.............

忍为此态也!

⑥鸷(zhì)鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜(yuán)之能周兮?夫孰异道而相安? ......

⑦屈心而抑志兮,忍尤而攘诟(gòu)。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。 .......

(二)

①悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。 ........

②步余马于兰皋(gāo)兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。 ............

③制芰(jì)荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。 .......

④高余冠之岌(jí)岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅(róu)兮,唯昭质其犹未亏。 ......⑤忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。 .........

⑥民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩? ...

四、《离骚》(长太息以掩涕兮……岂余心之可惩)(根据提示背诵)

(一)

①长太息„„„,哀民生„„„。余虽好„„„„,謇朝谇„„„„„。

②既替余„„„,又申之„„„。亦余心„„„,虽„„„„„„„„。

③怨„„„„„,终不察„„„„„。众女„„„,谣诼„„„„„„„„。

④固时俗„„„„„,偭规矩„„„„。背绳墨„„„„,竞周容„„„„„„。 ⑤忳郁邑„„„„„,吾独穷困„„„„。宁溘死„„„„„,余不忍„„„„„ ⑥鸷鸟„„„„„,自前世„„„„„。何方圜„„„„„?夫孰„„„„„?

⑦屈心„„„„„,忍尤„„„„„。伏清白„„„„„,固前圣„„„„„。

(二)

①悔相道„„„„„,延伫乎„„„„„。回朕车„„„„„,及行迷„„„„„。 ②步余马„„„„„,驰椒丘„„„„„。进不入„„„„„,退将„„„„„。 ③制芰荷„„„„„,集芙蓉„„„„„。不吾知„„„„„,苟余情„„„„„。 ④高余冠„„„„„,长余„„„„„。芳与泽„„„„„,唯昭质„„„„„。 ⑤忽反顾„„„„„,将往观„„„„„。佩缤纷„„„„„,芳菲菲„„„„„。 ⑥民生„„„„„,余独好修„„„„„。虽体解„„„„„,岂余心„„„„„?

10.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《离骚》中,屈原诉说自己曾因佩戴蕙草而遭到贬逐,也曾被加上采摘白芷的罪名,但他

坚定地表示:“ , 。”

10.补写出下列句子中的空缺部分。

10.答案:(1)亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔(2015年全国新课标语文乙卷)

10.答案:(1)长太息以掩涕兮 哀民生之多艰(2014年全国新课标语文乙卷)

范文六:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替...阅读答案 投稿:沈嘠嘡

阅读下文,完成下题。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以   羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

1.下列各句中,加线字的解释全都正确的一项是(  )

A.謇朝谇而夕替(谏诤)

固时俗之工巧兮(善于)

B.既替余以蕙  兮(贬斥)

虽九死其尤未悔(虽然)

C.竞周容以为度(法度)

鸷鸟之不群兮(众多)

D.吾独穷困乎此时也(孤独)

忍尤而攘诟(尤其)

2.下列各句中,“以”字用法相同的一项是(  )

①又申之以揽茝     ②谣诼谓余以善淫

③伏清白以死直兮   ④既替余以蕙   兮

A.①③            B.②④

C.③④            D.②③

3.下列各句中加线词语的意义与现代汉语基本相同的一项是(  )

A.怨灵修之浩荡兮

B.偭规矩而改错

C.宁溘死以流亡兮

D.伏清白以死直兮

4.对下列各句的解释不正确的一项是(  )

A.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

我长声叹息掩面泪流,哀叹人生多灾多难。

B.众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

众女人嫉妒我长眉漂亮,诽谤我作风坏品行淫荡。

C.何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?

哪有方枘和圆凿能够相和的啊?哪里有道不同而能够相安的?

D.伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

保持清白,死有所值,这就是古代圣贤所推崇的。

5.下列对课文的理解不正确的一项是(  )

A.作者在诗中自述了自己受屈遭贬的原因,并表明了不愿同流合污的心迹。

B.作者认为“民生多艰”的主要责任在国君,君心荒唐才使小人有可乘之机。

C.对人民生活艰难诗人表示同情,并表达了他忧国忧民的博大情怀。

D.作者对楚国的腐败政治和黑暗势力作了无情的揭露和斥责,并表示自己要修身洁行,决不妥协。

阅读答案:

答案:1、A 2、D 3、D 4、D 5、B

提示:

准确理解课文内容,把握中心。

范文七:长太息以掩涕兮,。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙...阅读答案 投稿:邹葎葏

阅读下面的文字,完成下题。

长太息以掩涕兮,________。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,________。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

1.补出上文中空缺的句子。

2.“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。”这几句诗在表达作者的政治理想上有什么特点?试作分析。

3.屈原一心实现“美政”,改革时弊,可“朝谇而夕替”,为什么?

4.试概括屈原的形象。

阅读答案:

答案:

解析:

 1.哀民生之多艰 虽九死其犹未悔

 2.这几句诗使抒情主人公除了作为政治家和诗人的自我形象出现外,又常幻化为一个美丽而遭逢不幸的女子。这一条“美人香草”式的寓意伏线和诗人的政治抒情叠合在一起,造成《离骚》全诗特有的写实与虚拟二重世界相互交融、迷离惝恍的艺术效果,给全诗增添了绰约的风姿和芳菲的情韵。

 3.“众女”“谣诼”,君王“不察”。

 4.《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象的特征:峨冠博带。其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治,主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用,反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈。

提示:

 2.通过“蛾眉”等词,可把抒情主人公理解为一个美丽而遭逢不幸的女子。

 4.首先,他有着突出的外部形象的特征。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”。很多屈原的画像即使不写上“屈原”二字,人们也可以一眼认出是屈原,就是因为都依据了诗中这种具有特征性的描写。其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。这个形象,是中华民族精神的集中体现,两千多年来给了无数仁人志士以品格与行为的示范,也给了他们以力量。

范文八:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替...阅读答案 投稿:于躺躻

阅读下面的文字,完成下题。

 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

 悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?

(1)

用课文中的语句填空。

(1)表现诗人忧国忧民、热爱祖国的语句:_____________________

(2)表现诗人疾恶如仇、不同流合污的语句:___________________

(3)表现作者洁身自好、自我完善的思想情怀的语句:___________

(4)表现作者坚持真理、献身理想的高尚品德的语句:___________

(2)

从内容上看,第一段主要自述受屈遭贬的原因,请用自己的话概括出三点。(可借用诗中的字词)

(3)

司马迁在《史记·屈原贾生列传》中说《离骚》是作者“忧愁幽思”而作,该文中哪些诗句最能表现“忧愁幽思”的感情?为什么?

(4)

《离骚》多用比兴手法,正如东汉王逸所说:“善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗臣,灵修美人以媲于君。”请从选文中各举一例,作为王逸所说的例证。

(5)

下列句子中加粗词的用法与“謇朝谇而夕替”的“替”相同的一句是

[ ]

A.

泣孤舟之嫠妇

B.

火尚足以明

C.

洎牧以谗诛

D.

侣鱼虾而友麋鹿

(6)

对下列诗句的解释,不正确的一项是

[ ]

A.

众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫——许多小人忌妨我的忠道直言,把淫邪的罪名硬加在我的头上。

B.

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度——违背常规来追求曲折啊,竟然把取悦于人奉为法规。

C.

伏清白以死直兮,固前圣之所厚——保持清白而献身正道啊,本来是古代圣贤所推重的。

D.

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳——裁剪芰叶荷叶做成上衣啊,缀缝荷花的花瓣为下装。

(7)

对“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”理解有误的一项是

[ ]

A.

诗人情感逐渐高昂,他明知自己处境艰难,但情愿突然死去也不愿意改变自己的志向。

B.

诗人情感逐渐高昂,以至这节的末尾加上一个“也”字来强调自己不屈服的思想。

C.

这是诗人不善与人交往而造成的孤独“不忍为此态”,是说他自己不忍心看到自己这种状态。

D.

诗人虽遭“众嫉”,虽“独穷困”,但也不愿改变自己而宁愿突然死去。再一次表示他意志坚强。

阅读答案:

答案:5.C;6.B;7.C;

解析:

(1)

 (1)长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

 (2)宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!

 (3)民生各有所乐兮,余独好修以为常。

 (4)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

(2)

 答案:(1)自己从善爱美;(2)小人投机、追曲、诽谤;(3)君王不察。

 解析:自己、小人、君王是造成屈原受屈被贬的三个原因。

(3)

“宁溘死以流亡兮”“伏清白以死直兮”。一个人不到万不得已,恐怕不会想到死。以死殉志,足见作者幽怨深广。

(4)

 答案:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。”“鸷鸟之不群兮,自前世而固然。”

 解析:“芰荷”“芙蓉”比拟诗人的美德;“灵修”比拟君王;“鸟”指一般的鸟,这里比拟周围群小。

(5)

“替”“诛”都是表被动。A项“泣”,使动用法;B项“明”,形容词用作动词;D项“侣”,意动用法。

(6)

应为“违背准则而任意歪曲啊,竞相把苟合奉承、取悦于人奉为法规”。

(7)

“不善与人交往而造成的孤独”“不忍心看到自己这种状态”错误,这是诗人不想与群小同流合污,而想去追求自己品德的高洁。

范文九:长太息以掩涕兮,。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙...阅读答案 投稿:钱珼珽

阅读下面的文字,完成1-4题。

 长太息以掩涕兮,______________。余虽好修姱以羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,______________。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

1.补出上文中空缺的句子。

 _________________________________________________

2.“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。”这几句诗在表达作者的政治理想上有什么特点?试作分析。

 _________________________________________________

3.屈原一心实现“美政”,改革时弊,可“朝谇而夕替”,为什么?

 _________________________________________________

4.试概括屈原的形象。

 _________________________________________________

阅读答案:

1.哀民生之多艰 虽九死其犹未悔

2.这几句诗使抒情主人公除了作为政治家和诗人的自我形象出现外,又常幻化为一个美丽而遭逢不幸的女子。这一条“美人香草”式的寓意伏线和诗人的政治抒情叠合在一起,造成《离骚》全诗特有的写实与虚拟二重世界相互交融、迷离惝恍的艺术效果,给全诗增添了绰约的风姿和芳菲的情韵。(意对即可)

3.“众女”“谣诼”,君王“不察”。

4.《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象的特征:峨冠博带。其次,他具有鲜明的思想性格。

 第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治,主张举贤授能。

 第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用,反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。

 第三,他追求真理,坚强不屈。 (意对即可)

范文十:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修婷以轨羁兮,謇朝谇而夕...阅读答案 投稿:龙闯闰

阅读选段,完成下面的题。    

 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修婷以轨羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙壤兮,又申乏以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忧郁邑余诧傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

1.下列加粗的词,解释不正确的一项是(  )。    

A.謇朝谇而夕替       谇:谏诤。    

B.固时俗之工巧兮     工:仔细。    

C.竞周容以为度      度:法度、准则。    

D.宁溘死以流亡兮    溘:突然、忽然。

2.下列加粗词的意义和用法不相同的一项是(  )。    

A.①长太息以掩涕兮    ②又申之以揽茝    

B.①怨灵修之浩荡兮    ②鸷鸟之不群兮    

C.①屈心而抑志兮        ②忍尤而攘诟    

D.①虽九死其犹未悔    ②虽体解吾犹未变兮

3.下列对有关诗句的理解分析,不正确的一项是(  )。    

A.“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,表现了诗人的极度苦闷、难以排解的心情,为下面情感的抒发奠定了基调。

B.“余虽好修娉以轨羁兮”至“又申之以揽茝”四句,既写了诗人受到的不公正待遇,又点明其原因是自己不注重修身。

C.“背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”,说明当时楚国混乱,人们的行为没有准则可言,朝廷上下一味投机取巧,钻营逢迎。

D.“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,表现作者将古代的圣贤作为榜样,同时也透露了诗人精神力量的源泉是古代的圣贤。

4.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。  

(1)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。  

                                                                                        

(2)固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。  

                                                                                        

(3)伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

                                                                                        

阅读答案:

1.B

2.A

3.B

4.(1)这也是我内心所追求的啊,即使为此多次而死,我也绝不后悔。

   (2)世俗本来是适合于投机取巧啊,违背规矩而任意改变。

   (3)保持清白而献身正道啊,本来是古代圣贤所推崇的。

字典词典紫外线消毒设备紫外线消毒设备【范文精选】紫外线消毒设备【专家解析】团支书竞选团支书竞选【范文精选】团支书竞选【专家解析】一年级寒假安全教育一年级寒假安全教育【范文精选】一年级寒假安全教育【专家解析】